obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky upravující poskytování služeb tvorby webu (dále jen „Obchodní podmínky“) tyto podmínky se řídí především zákonem č. 89/2012 Sb. občanským zákoníkem (dále jen jako „občanský zákoník“).

1. Obecná ustanovení

 1. Štěpánka Horák Voborníková, se sídlem Májová 286/4, 350 05 Cheb, IČ 01117572, fyzická osoba zapsaná v Živnostenském rejstříku (dále jen „Dodavatel“) je poskytovatelem služeb v oblasti tvorby webu a zajišťování správy webu.
 2. Objednatelem je fyzická, či právnická osoba, poptávající některou ze služeb Dodavatele (dále jen „Objednatel“).

2. Objednávka služeb

 1. Služby budou Objednateli poskytovány pouze na základě objednávky, a to buď písemné prostřednictvím objednávkového formuláře nebo mailu, nebo telefonické. Dodavatel může v určitých případech požadovat uzavření písemné smlouvy.
 2. Na základě objednávky služeb zašle Dodavatel Objednateli cenovou nabídku služeb. Za písemné akceptování je považováno i akceptování formou mailové zprávy. Akceptováním cenové nabídky ze strany Objednatele nebo provedením úhrady zálohové faktury ze strany Objednatele, pokud jej Dodavatel vyžaduje, je mezi stranami uzavřena smlouva o poskytování služeb. Nezbytnou podmínkou k zahájení poskytování služeb je splnění dohodnutých podmínek.
 3. Po akceptaci objednávky Dodavatel vyzve Objednatele k poskytnutí veškerých materiálů a podkladů potřebných k poskytování služeb, které jsou potřebné k řádnému plnění sjednaných služeb. Objednatel je povinen tyto Dodavateli poskytnout nejpozději 1 den před počátkem poskytování sjednaných služeb. Objednatel je povinen poskytnout Dodavateli veškerou potřebnou součinnost po celou dobu poskytování služeb.
 4. Dodavatel si vyhrazuje právo odmítnout, pozastavit nebo zrušit poskytování sjednaných služeb v případě, pokud:
  • požadavky Objednatele jsou v rozporu se zákonem, dobrými mravy či etickými pravidly nebo jsou v rozporu se standardy Objednatele příp. by mohly mít negativní vliv na jeho pověst.
  • podklady dodané Objednatelem neodpovídají požadavkům Dodavatele, popřípadě nejsou v souladu s těmito Obchodními podmínkami nebo nebyly dodány v dostatečném předstihu, tak aby mohl Dodavatel poskytnout služby Objednateli v dohodnutém termínu.
 5. Objednatel je v prodlení s úhradou ceny za poskytování sjednaných služeb Dodavatele.

3. Poskytování služeb

 1. Dodavatel je při poskytování služeb oprávněn postupovat i bez pokynů Objednatele. Má však právo si pokyny Objednatele kdykoli vyžádat. V případě, že si Dodavatel vyžádá výslovný pokyn Objednatele, má Dodavatel právo přerušit poskytování sjednaných služeb až do poskytnutí pokynu. Odpovědnost Dodavatele za škodu či nemajetkovou újmu, která vznikla Objednateli, je vyloučena v případě, že Dodavatel postupoval v souladu s pokyny Objednatele. Dodavatel není povinen postupovat podle pokynů Objednatele v případě, že je zřejmé, že pokyny Objednatele jsou v rozporu se zákonem, dobrými mravy nebo etickými pravidly a dále pokud by takovým postupem mohlo dojít ke vzniku škody, ať už na straně Dodavatele nebo Objednatele. 
 2. Dodavatel je při plnění smlouvy oprávněn využít služeb či produktů třetích osob (subdodavatelů), za řádné plnění smlouvy však odpovídá tak, jako by smlouvu plnil sám.
 3. Objednatele bere na vědomí, že veškerá autorská práva k dílům vytvořeným během poskytování služeb, která vytvořil Dodavatel, patří Dodavateli. Dodavatel poskytuje Objednateli nevýlučnou, nepostupitelnou licenci k užití těchto děl pro vlastní účely Objednatele. V případě, že cena licence není uvedena samostatně v objednávce, popřípadě ve smlouvě, je součástí ceny za poskytování služeb. Objednatel bere na vědomí, že jakýmkoliv zásahem do autorského díla Dodavatele může být dojít k nefunkčnosti díla nebo vyskytnutí se chyb ve funkčnosti. V takovém případě Dodavatel nenese odpovědnost za škodu tímto způsobenou.Objednatel uděluje souhlas se zveřejněním jména své firmy, loga, ukázky výsledků činnosti Dodavatele či URL adresy v referencích Dodavatele. Pokud Objednatel nechce poskytnout referenci příp. již zveřejněnou recenzi smazat je povinen o to požádat písemně, a to i bez uvedení důvodů. Objednatel je povinen takové žádosti vyhovět.
 4. Objednatel zavazuje dodržovat zásady bezpečného užívání informačních technologií, tak aby nedošlo k poškození díla Dodavatele. V případě, že dojde k jejich nedodržení, Objednatel ztrácí nárok uplatnit práva z vadného plnění a nemá právo po Dodavateli požadovat případnou náhradu škody nebo nemajetkové újmy či jakoukoliv nápravu vadného stavu.
 5. Dodavatel poskytuje služby výhradně Objednateli, pokud se nedohodnou jinak. Dodavatel nenese žádnou odpovědnost za eventuální újmu vzniklou třetím osobám, zejména pokud bude plynout z poskytnutí služeb na základě pokynů Objednatele nebo na základě jím poskytnutých podkladů. Budou-li ze strany třetí osoby vůči Dodavateli v souvislosti s poskytováním jeho služeb vzneseny jakékoli nároky, je Objednatel povinen nahradit Dodavateli veškerou škodu včetně případné nemajetkové újmy, která Dodavateli v souvislosti s těmito nároky vznikne.

4. Cena služeb

 1. Cenu služeb Dodavatel vždy sdělí při akceptaci objednávky. Pokud v průběhu poskytování služeb dojde ke změně ceny služeb z důvodu vyšší náročnosti poskytování služeb, ať už časové nebo odborné, tak tuto změnu sdělí Dodavatel Objednateli bez prodlení. S navýšením ceny musí Objednatel vždy souhlasit, pokud nesouhlasí, má právo smlouvu ukončit postupem dle čl. 5.1 Obchodních podmínek.
 2. Dodavatel má právo požadovat zálohu, popřípadě platbu předem. Dokud nebude taková platba připsána na účet Dodavatel není Dodavatel povinen zahájit poskytování služeb. Pokud platba nebude na účet Dodavatele připsána včas a řádně, nevzniká Dodavateli povinnost službu poskytnout. Za řádně uhrazenou se považuje platba, která byla uhrazena na účet Dodavatele ve výši stanovené příslušnou objednávkou nebo smlouvou a pod stanoveným variabilním symbolem.
 3. Dodavatel není plátcem DPH, tedy cena služeb je uvedena bez DPH.
 4. Doba splatnosti faktur je 7 dní. V případě prodlení s úhradou faktury je Dodavatel oprávněn účtovat Objednateli za každý i započatý den prodlení úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky.

5. Ukončení poskytování služeb

 1. V případě, že chce Objednatel zrušit objednávku a/nebo vypovědět již uzavřenou smlouvu, je možné poskytování služeb ukončit výpovědí s výpovědní lhůtou v délce jednoho měsíce. Výpovědní lhůta začíná běžet prvním dnem měsíce následujícího po doručení výpovědi Dodavateli.
 2. Objednatel, pokud je spotřebitelem, má v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku též právo od smlouvy odstoupit bez udání důvodů, a to do čtrnácti (14) dnů ode dne jejího uzavření. Toto právo Objednatel nemá pokud, došlo k poskytování služeb před uplynutím této lhůty po předchozím výslovném souhlasu Objednatele se zahájením poskytování služeb. Objednatel musí být v takovém případě výslovně upozorněn na nemožnost odstoupení dle tohoto článku.
 3. Odstoupit od smlouvy:
  • může Dodavatel kdykoliv v případě, že Objednatel je v prodlení s úhradou ceny za služby, popřípadě jiné platby nebo s dodáním potřebných podkladů, popřípadě poskytnutím jiné součinnosti,
  • kterákoliv ze stran v případě úpadku, popřípadě hrozícího úpadku druhé smluvní strany či insolvenčního řízení vedeného proti druhé smluvní straně nebo v případě vstupu druhé smluvní strany do likvidace.
 4. Ukončením smlouvy není ovlivněno právo Dodavatele na uhrazení služeb, které Dodavatel poskytl během trvání smlouvy. Pokud byla smlouva ukončena Objednatelem či z důvodů na straně Objednatele, má Dodavatel právo požadovat rovněž náhradu nákladů vynaložených na poskytnutí nebo přípravu na poskytnutí těchto služeb.
 5. Ukončením smlouvy není dotčena platnost ustanovení, které s ohledem na jejich povahu mají smluvní strany zavazovat i po skončení smlouvy.

6. Reklamace poskytovaných služeb

 1. V případě vadného poskytnutí služeb z důvodu na straně Dodavatele má Objednatel právo požadovat v rámci reklamačního řízení přiměřenou slevu nebo nápravu vadného poskytnutí služeb. Přiměřenou slevu není Objednatel oprávněn požadovat, pokud byl o této vadě informován již před poskytnutím služby nebo v případě, že Objednatel vadu služby sám způsobil, například tím, že udělil nevhodné pokyny, podklady nebo neposkytnul nutnou součinnost k odstranění závadného stavu.
 2. Objednatel je povinen reklamaci uplatnit písemně na adresu sídla Dodavatele nebo kontaktní mail Dodavatele stepanka@terapiewebu.cz. Reklamace musí být uplatněna do 7 dnů ode dne, kdy Objednatel vadu zjistil, nejpozději však do 6 měsíců od poskytnutí služby. 
 3. V případě výpadku v poskytování služby se za vadu považuje pouze výpadek způsobený Dodavatelem, který trvá déle než 72 hodin.

7. Ochrana osobních údajů

 1. Ochrana osobních údajů Objednatele, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, v účinném znění.
 2. Objednatel bere na vědomí, že Dodavatel je oprávněn zpracovávat pro účely realizace práv a povinností ze smlouvy (jméno a příjmení, adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo), (dále společně jako „osobní údaje“).
 3. V případě, že Objednatel bude zasílat objednávku prostřednictvím objednávkového formuláře, bude mít možnost před odesláním objednávky Dodavateli výslovně stanovit, že souhlasí se zpracováním osobních údajů Dodavatelem také pro účely zasílání informací a obchodních sdělení Objednateli, a to jednoznačným „zaškrtnutím“ příslušného políčka, které bude mít Objednatel k dispozici. V případě, že bude Objednatel zasílat objednávku prostřednictvím mailu bude mu možnost souhlasu se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání informací a obchodních sdělení umožněna prostřednictvím odkazu. Souhlas se zpracováním osobních údajů za tímto účelem není podmínkou, která by sama o sobě znemožňovala uzavření smlouvy o poskytování služeb.
 4. Objednatel bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat Dodavatele o změně ve svých osobních údajích.
 5. Zpracováním osobních údajů Objednatele může Dodavatel pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Kromě osob poskytující dopravu zboží nebudou osobní údaje Dodavatelem bez předchozího souhlasu Objednatele předávány třetím osobám.
 6. Osobní údaje budou pro účely realizace smlouvy uchovávány po nezbytnou dobu. Osobní údaje pro účely zasílání informací a obchodních sdělení Objednateli budou zpracovávány po dobu 4 let. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.
 7. Objednatel potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné.
 8. V případě že by se Objednatel domníval, že Dodavatel nebo zpracovatel (bod 7.5. Obchodních podmínek) provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života Objednatele nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:
  • požádat Dodavatele o vysvětlení,
  • požadovat, aby Dodavatel odstranil takto vzniklý stav.
 9. Objednatel má v souvislosti se zpracováním svých osobních údajů dále právo:
  • na přístup k osobním údajům (Objednatel má právo získat od Dodavatele informace o tom, kdo zpracovává jeho osobní údaje, jaké osobní údaje jsou zpracovávány a jakým způsobem),
  • na opravu či doplnění osobních údajů,
  • na výmaz osobních údajů (požádá-li o to Objednatel a jsou-li splněny všechny další podmínky, zejména není-li Dodavatel oprávněn či povinen osobní údaje Objednatele zpracovávat),
  • na omezení zpracování osobních údajů,
  • na odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů, zakládá-li se zpracování právě na souhlasu uděleném Objednatelem,
  • na vznesení námitky (Objednatel může kdykoliv vznést námitku proti zpracování založenému na oprávněném zájmu Dodavatele či třetí osoby),
  • na přenositelnost osobních údajů (Objednatel je oprávněn získat od Dodavatele osobní údaje, které jí poskytl, v běžném a strojově čitelném formátu),
  • obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů (bude-li Objednatel nespokojen se zpracováním osobních údajů Dodavatelem, může podat stížnost buď přímo Objednateli).
 10. Požádá-li Objednatel o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu Dodavatel povinen tuto informaci předat. Dodavatel má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.
 11. Objednatel bude mít před odesláním objednávky možnost rozhodnout, v jakém rozsahu souhlasí s ukládáním tzv. cookies na svém počítači. V případě že je objednávky na webové stránce možné provést a závazky Dodavatele ze smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač Objednatele, je k ukládání cookies vždy nutný výslovný souhlas Objednatele, který bude možné provést „zaškrtnutím“ příslušných políček před odesláním objednávky, popř. úpravou nastavení.

8. Závěrečná ustanovení

 1. Pokud vztah založený smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem.
 2. Je-li některé ustanovení Obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení.
 3. Smlouvu je možné měnit pouze na základě písemné dohody mezi Objednatelem a Dodavatelem. Dodavatel má právo tyto Obchodní podmínky kdykoli změnit nebo doplnit. O změně Obchodních podmínek bude Dodavatel Objednatele informovat pouze v případě, že Dodavatel na základě smlouvy Objednateli poskytuje služby pravidelně a opakovaně. Informace o změně zašle Dodavatel na mailovou adresu Objednatele nejméně 14 dní před účinností této změny. Pokud Dodavatel od Objednatele do 14 dnů od zaslání informace o změně neobdrží výpověď uzavřené smlouvy na pravidelné a opakované poskytování služeb, stávají se nové podmínky součástí smlouvy a uplatní se na další poskytování následující po účinnosti změny. Výpovědní doba činí 2 měsíce.
 4. Smluvní strany se zavazují chránit veškeré údaje a informace týkající se druhé smluvní strany, které se dozvědí nebo jsou jim zpřístupněny v rámci vzájemné spolupráce (dále Důvěrné informace). Smluvní strany se zavazují, že nevyužijí tyto důvěrné informace ve svůj prospěch nebo ve prospěch třetí osoby jiným způsobem než v souvislosti s plněním smlouvy, s výjimkou zpřístupnění důvěrných informací v nezbytném rozsahu při plnění povinnosti ukládané právními předpisy nebo orgány veřejné moci nebo v případě, kdy jsou tyto důvěrné informace v nezbytném rozsahu zpřístupněny právním, daňovým a jiným odborným poradcům nebo subdodavatelům, pokud je to pro plnění smlouvy nebo ochranu zájmů smluvní strany nezbytné.
 5. Objednatel souhlasí s tím, že Dodavatel využívá statistická data, která se týkají jednotlivých prvků jeho internetového marketingu, mohou být Dodavatelem využívána za účelem dalšího anonymního zpracování.
 6. Tyto Obchodní podmínky jsou nedílnou součástí smlouvy uzavírané mezi Objednatelem a Dodavatelem. V případě, že dojde k rozporu mezi obsahem smlouvy, popřípadě potvrzené objednávky a těmito Obchodními podmínkami, má vždy přednost smlouva nebo potvrzená objednávka.

Tyto Obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 15.10.2023.

Potřebujete vytvořit perfektně vyladěný web plný detailů?
Přejít nahoru