ochrana osobních údajů

Moje služby nesou jako svou nutnou součást i práci s vašimi osobními údaji. Jsem si vědoma citlivosti těchto údajů a chci, abyste byli co nejlépe informováni o tom, co s vašimi údaji dělám. Proto jsem sepsala tyto Zásady ochrany osobních údajů, a to v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů (dále jen „GDPR“). Dále se zde dozvíte o tom, jak využívám souborů cookies a jaké údaje využívám v souvislosti s analýzou webu, aby můj web pro vás byl zajímavý a hlavně bezpečný.

1. Rozsah informací, které o vás shromažďuji

 1. Na počátku poskytování kterékoliv ze služeb je nutné vyplnit nebo zaslat osobní údaje, které jsou nezbytné pro poskytnutí patřičné služby a uzavření smlouvy.
 2. Shromažďuji o vás následující údaje
  • vaše celé jméno,
  • kontaktní údaje (IČ, sídlo firmy nebo adresu bydliště, telefonní číslo a mailovou adresu).
 3. Bez poskytnutí těchto vašich osobních údajů vám nejsem schopna vámi požadované služby poskytnout.
 4. Vyplnění mailové adresy v příslušném formuláři nebo výslovným souhlasem prostřednictvím mailu se můžete připojit k odběru obchodních sdělení. Budu vám tak moci zasílat informace o novinkách či zajímavých akcích, konkrétních tipech či o aktuálních konferencích, přednáškách a workshopech apod.
 5. V případě, že již nebudete chtít dostávat obchodní sdělení, můžete odvolat souhlas s jejich zasíláním kdykoliv i bez udání důvodů zasláním žádosti na adresu stepanka@terapiewebu.cz a tuto možnost budete mít také vždy v mailu obsahujícím obchodní sdělení.

2. Jakým způsobem informace využívám

 1. Osobní údaje, které mi poskytujete, využívám především k zajištění vámi očekávaných služeb v nejvyšší možné kvalitě. Jde o poskytování informací o službě či s ní související, fakturace a plnění mých závazků vůči vám.
 2. Je samozřejmostí, že vaše osobní informace uložím do mé zašifrované databáze.
 3. Vaše osobní údaje budu zpracovávat po celou dobu trvání smluvního vztahu. Po skončení účinnosti smlouvy musím, vzhledem k možným námitkám a případným sporům, vaše osobní údaje udržovat podobu dalších 4 let (tedy po dobu obecné promlčecí lhůty, po které je již neefektivní podávat žalobu soudu, prodlouženou o dobu, po kterou může trvat, než nám nebo vám dá soud vědět, že je žaloba skutečně podána). Po dobu těchto čtyř let již budu držet jen osobní informace nezbytné pro mou, popřípadě vaši obranu, v případném soudním sporu. Po skončení této doby budou vaše osobní informace z databáze zcela vymazány, pokud nevyužijete mé služby opakovaně, nebo pokud to není nutné v konkrétním případě z důvodů konkrétního zákonného příkazu.
 4. V průběhu poskytování kterékoliv služby vás zdvořile požádám o udělení souhlasu se zasíláním obchodních sdělení. Prostřednictvím obchodních sdělení vás chci informovat o mých službách a budoucích změnách či nové nabídce. Každý ze zaslaných mailů bude označený jako obchodní sdělení a každý z nich bude obsahovat link, za jehož pomocí se snadno z odběru obchodních sdělení odhlásíte. Z důvodu zasílání obchodních sdělení budu vaše osobní údaje zpracovávat po dobu tří let od chvíle, kdy jste se zasíláním souhlasili nebo kdy jste naposledy využili mých služeb. Po uplynutí těchto tří let vás požádám o obnovení vašeho souhlasu se zasíláním obchodních sdělení.

3. Jaká máte práva a jak jich využít

 1. Právo na zpřístupnění informací a právo na jejich opravu
  • Kdykoliv v budoucnu budete chtít, můžete zasláním zprávy na mailovou adresu stepanka@terapiewebu.cz požádat o zaslání potvrzení, zda jsou či nejsou vaše osobní údaje zpracovávány. V případě, že vaše údaje mnou budou zpracovány, můžu vás na vaši žádost nad rámec informací poskytnutých v těchto Zásadách ochrany osobních údajů informovat i o případných třetích osobách, kterým byly nebo budou vaše osobní údaje zpřístupněny. Pokud nezískám osobní údaje od vás, máte právo též na veškeré mě dostupné informace o tom, odkud jsem vaše osobní informace získala.
  • Pokud budu zpracovávat vaše osobní údaje nepřesně, můžete mě na tuto skutečnost zasláním zprávy na stejnou mailovou adresu upozornit, já pak bez zbytečného odkladu nepřesné osobní údaje opravím.
 2. Právo vznést námitky proti zpracování osobních údajů
  • Proti zpracovávání osobních údajů máte právo kdykoliv v průběhu trvání takového zpracování vznést námitky, a to zasláním zprávy na mailovou adresu stepanka@terapiewebu.cz.
  • Pokud takovou námitku podáte, nemůžu vaše osobní údaje dále zpracovávat, dokud neprokážu, jaký závažný oprávněný důvod pro zpracování mám, a že tento můj důvod převáží nad vašimi zájmy, vašimi právy a svobodami či nad výkonem nebo obhajobou právních nároků.
  • Pokud bych zpracovávala vaše osobní údaje pro účely přímého marketingu (např. z důvodů zasílání obchodních sdělení), můžete vznést na výše uvedenou mailovou adresu námitky, proti takovému zpracování, přičemž po vznesení takové námitky již nebudu tyto údaje pro účely přímého marketingu zpracovávat.
 3. Právo na omezení práce s osobními údaji
  • Máte také právo, abych omezila jakékoliv zpracování vašich osobních údajů včetně jejich vymazání
   • pokud mi dáte vědět, že jsou mnou shromážděné osobní údaje nepřesné, a to až do ověření jejich správnosti;
   • pokud bude zpracování vašich osobních údajů protiprávní a vy požádáte zasláním zprávy na mailovou adresu stepanka@terapiewebu.cz, namísto o vymazání o omezení jejich použití;
   • pokud vaše osobní údaje již sice nebudu potřebovat pro zajištění služeb, ale vy je budete požadovat pro určení, výkon nebo obhajobu vašich právních nároků;
   • pokud vznesete námitku proti zpracování dle odstavce výše, a to do doby, než ověřím, zda mé důvody zpracování převažují nad vašimi zájmy.
 4. Právo být zapomenut (právo na vymazání osobních údajů)
  • V případě, že zjistíte, že zpracovávám vaše osobní údaje
   • přestože již není jejich zpracování potřebné pro účely, kvůli kterým jsem je získala;
   • odvoláte souhlas s jejich zpracováním a zároveň nebude existovat žádný další důvod pro jejich zpracování (samozřejmě jen v případech, kde zpracovávám vaše osobní údaje na základě vašeho souhlasu);
   • pokud vznesete námitku podle odstavce uvedeného výše a já vám nebudu schopna prokázat oprávněné důvody pro jejich zpracování, které převáží nad vašimi zájmy, vašimi právy a svobodami či nad výkonem nebo obhajobou právních nároků;
   • neoprávněně.
  • Máte právo na to, abych bez zbytečného odkladu od oznámení takovýchto skutečností takto zpracovávané osobní údaje vymazala. Údaje nemůžu ani na vaši žádost vymazat, pokud bude jejich zpracování nezbytné pro výkon práva na svobodu projevu a informace, pro splnění některé mé právní povinnosti nebo pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu, či pro určení, výkon nebo obhajobu mých právních nároků.
 5. Právo na poskytnutí údajů ve strojově čitelné formě
  • Pokud požádáte, abych vám poskytla mnou zpracovávané osobní údaje, zašlu vám je ve strukturovaném běžně používaném a strojově čitelném formátu (např. formát *.pdf, textový nebo některý z tabulkových formátů), pokud takto údaje zpracovávám. Pokud mě požádáte, abych vaše osobní údaje zaslala jinému správci osobních údajů, mám povinnost tak učinit, ovšem opět jen v případě, že je takto již zpracovávám.
 6. Právo podat stížnost u Úřadu na ochranu osobních údajů
  • V případě, že podle vašeho názoru nenaplním všechny právní povinnosti vzniklé v souvislosti se zpracováním vašich osobních údajů, můžete se obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů, a to buď na adrese jejich sídla Pplk. Sochora 27, Praha 7, PSČ 170 00, na mailu posta@uoou.cz, či jakoukoliv jinou cestou, kterou bude Úřad na ochranu osobních údajů akceptovat. Bližší informace o úřadu najdete na webových stránkách www.uoou.cz.

4. Soubory cookies

 1. Moje webové stránky používají soubory cookies, což jsou malé textové soubory, které vás identifikují jako uživatele webové stránky a nahrávají vaše uživatelské aktivity.
 2. Text v souboru cookies je často tvořen řadou čísel a písmen, které jednoznačně identifikují váš počítač, neposkytují však žádné konkrétní osobní údaje o vás. Soubor cookies obvykle obsahuje název domény, ze které byl odeslán, informace o stáří a alfanumerický identifikátor.
 3. Webová stránka automaticky identifikuje vaši IP adresu. Všechny tyto informace jsou zaznamenávány serverem v souboru, který umožňuje následné zpracování údajů. Dále mohou zaznamenávat požadavek z prohlížeče, čas požadavku, stav a množství dat přenesených v rámci tohoto požadavku. Shromažďuje také informace o použitém prohlížeči a operačním systému počítače a o jejich verzích. Dále zaznamenává webové stránky, ze kterých jste se dostali na můj web. IP adresa vašeho počítače se ukládá pouze po dobu, po kterou byl web používán a dále pak po nezbytnou dobu. Po jejich uplynutí je IP adresa vymazána nebo anonymizována zkrácením.
 4. Druhy cookies a podobných technologií
  • Technické cookies a podobné technologie: Z důvodu oprávněného zájmu používám technicky nezbytné cookies, které jsou nutné pro provoz mých webových stránek a pro zajištění jejich funkčnosti. Může se jednat o cookies trvalé nebo jednorázové. Trvalý soubor cookies zůstává na pevném disku i po zavření prohlížeče. Trvalé soubory cookies mohou být použity prohlížečem při dalších návštěvách mých webových stránek. Trvalé soubory cookies mohou být odstraněny. Jednorázové cookies soubory jsou dočasné a jsou smazány, jakmile se zavře prohlížeč. Tyto údaje používám k provozování webových stránek, zejména k identifikaci a řešení chyb, k určování využití webu a k provádění úprav nebo vylepšení. Jedná se o účely, u kterých mám oprávněný zájem na zpracování údajů podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR. Svůj prohlížeč můžete nastavit tak, aby tyto soubory cookies blokoval. Upozorňuji, že v takovém případě některé části webových stránek nemusí plně fungovat.
  • Analytické cookies a podobné technologie: Tyto soubory cookies pomáhají analyzovat, jak moje stránky používáte. Mohou být využívány např. proto, aby bylo možné měřit a vylepšovat výkon webových stránek. Tyto soubory cookies umožňují například zjistit, jak jste přišli na webové stránky, zda přímo, pomocí vyhledávače nebo prostřednictvím odkazu na sociální síti. Dále se můžu dozvědět, jak dlouho jste na stránce zůstali a na jaké odkazy klikali. Tyto soubory cookies jsou nastaveny na vašem zařízení pouze v případě, že při své první návštěvě webových stránek k tomu udělíte souhlas. Analytické soubory cookies mohou být kdykoliv odmítnuty.
  • Reklamní cookies a podobné technologie: Reklamní soubory cookies umožňují zobrazovat reklamu na základě vašich preferencí. Mohou být využívány např. proto, abych vytvořila profil vašich zájmů a mohli se vám tak zobrazovat relevantní reklamy. Tyto soubory cookies jsou nastaveny na vašem zařízení pouze v případě, že při své první návštěvě webových stránek k tomu udělí souhlas. Reklamní soubory cookies mohou být kdykoliv odmítnuty. Pokud nevyjádříte souhlas, nebudete příjemcem obsahů a reklam přizpůsobených vašim zájmům.

5. Oprávněný zájem

 1. Pokud navštívíte můj web, zpracovávám údaje o vašem chování na webu na základě mého oprávněného zájmu za účelem
  • získání informací, na základě, kterých pro vás budu moci web v budoucnu vylepšit, abyste dostali vždy to, co vás zajímá; oprávněným zájmem je zde zlepšování mých služeb pro vás;
  • vytváření statistik a přehledů, zejména sledování návštěvnosti webu, jeho jednotlivých stránek a s tím související měření účinnosti reklamy; mým oprávněným zájmem je zde měření efektivity webu a výdajů na reklamu; pro tento účel můžu z vašeho chování na webu získávat další odvozené údaje a k tomuto účelu je použít,
  • testování nových funkcí a aplikací před nasazením, zejména abych předešla problémům s funkčností těchto novinek ve skutečném provozu; oprávněným zájmem je zde bezproblémová funkčnost webu;
  • předcházení útoků na web a ohrožení jeho funkčnosti i bezpečnosti vašich dat; oprávněným zájmem je zde bezproblémová funkčnost mých služeb pro vás a bezpečnost vašich dat.
 2. Údaje o vašem chování na webu nezískávám pouze z cookies. Doplňuji je také o IP adresu vašeho zařízení (adresa vašeho zařízení, pomocí které komunikujete s jinými zařízeními v síti internet), operační systém vašeho zařízení, jeho verze a jazykové nastavení, používaný prohlížeč, jeho verze a jazykové nastavení, adresu webové stránky (URL adresa), ze které přicházíte na můj web.

6. Nástroje a třetí strany

 1. Za výše uvedeným účely využívám následujících nástrojů
  • webová platforma — WordPress.org, 60 29th St 343, San Francisco, California, 94110, United States,
  • mailingový systém — Ecomail.cz, s.r.o., Na Zderaze 15, Praha 2, 120 00,
  • fakturační systém — Fakturoid s.r.o., Na Perštýně 342/1, Staré Město, 110 00 Praha 1,
  • prostor pro sdílení souborů Google Disk — Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA,
  • rezervační systém Google Calendar — Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA,
  • analýza návštěvnosti webu Google Analytics — Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA,
  • analýza chování klienta na webu — Hotjar Ltd., Dragonara Business Centre, 5th Floor, Dragonara Road, Paceville St Julian’s STJ 3141, Malta.

7. Moje kontaktní údaje

 1. Ing. Štěpánka Horák Voborníková, IČ 01117572, Májová 286/4, 350 05 Cheb, Česká republika
 2. www.terapiewebu.cz, stepanka@terapiewebu.cz, +420 775 147 105

Tyto Zásady ochrany osobních údajů nabývají účinnosti dne 19.02.2024.

Potřebujete vytvořit perfektně vyladěný web plný detailů?
Přejít nahoru